Korporatiw medeniýet

Korporatiw medeniýet

Dünýä markasy korporatiw medeniýet tarapyndan goldanýar. Korporatiw medeniýetiniň diňe Impact, Infiltration we Integration arkaly emele gelip biljekdigine doly düşünýäris. Toparymyzyň ösüşi soňky ýyllarda esasy gymmatlyklary bilen goldanyldy ------- Dogruçyllyk, innowasiýa, jogapkärçilik, hyzmatdaşlyk.

Dogruçyllyk

Toparymyz elmydama ýörelge, adamlara gönükdirilen, bitewiligi dolandyrmak,iň ýokary hilli, ýokary abraý Abraýlylyk boldyToparymyzyň bäsdeşlik ukybynyň hakyky çeşmesi.

Şeýle ruhy alyp, her ädimimizi yzygiderli we berk ädim ätdik.

Innowasiýa

Innowasiýa, topar medeniýetimiziň özenidir.

Innowasiýa ösüşe eltýär, güýçüň ýokarlanmagyna getirýär, al innowasiýadan gelip çykýar.

Halkymyz düşünje, mehanizm, tehnologiýa we dolandyryş ugurlarynda täzelikler edýär.

Kärhanamyz strategiki we daşky gurşaw üýtgemelerini ýerleşdirmek we ýüze çykýan mümkinçiliklere taýyn bolmak üçin hemişe işjeň ýagdaýda.

Jogapkärçilik

Jogapkärçilik, tutanýerliligi üpjün edýär.

Toparymyz müşderiler we jemgyýet üçin güýçli jogapkärçilik we wezipe duýgusyna eýedir.

Şeýle jogapkärçiligiň güýjüni görüp bolmaýar, ýöne duýup bolýar.

Toparymyzyň ösmegi üçin elmydama hereketlendiriji güýç boldy.

Hyzmatdaşlyk

Hyzmatdaşlyk ösüşiň çeşmesidir.

Hyzmatdaşlyk topary gurmaga çalyşýarys.

Win-win ýagdaýyny döretmek üçin bilelikde işlemek, korporatiw ösüş üçin örän möhüm maksat hökmünde kabul edilýär.


Habaryňyzy goýuň

Suratlaryňyzy bize iberiň. Faýllar gaty uly bolsa ZIP ýa-da RAR bukjasyna gysylyp bilner. Pdf, sat, dwg, rar, zip, dxf, xt, igs, stp, ädim, iges, bmp, png, jpg ýaly faýllar bilen işläp bileris. , doc, docx, xls, json, twig, css, js, htm, html, txt, jpeg, gif, sldprt.