Biz hakda

Biz hakda

|Biz kim

Meýdany 2600㎡ meýdany öz içine alýan 2010-njy ýylda döredilen Huateng Metal Products (Dongguan) Co. Awtoulag, aragatnaşyk enjamlary, lukmançylyk enjamlary, elektron önümleri, uçarmansyz we ş.m. giňden ulanylýan çeşmeler we sim emele getiriji önümler Müşderilerimize has gowy hyzmat etmek üçin HongKong-da Huayi International Industry Group Limited atly başga bir kompaniýany hasaba aldyk. . Japanaponiýadan, Germaniýadan we Taýwan sebitinden öndürilen ökde tehnikler, ösen tehnologiýalar we häzirki zaman maşynlary bilen OEM we OEM hyzmatyny berip bileris. ISO9001: 2015 ulgamy tarapyndan tassyklanyldy, IQC, IPQC, FQC-den OQC-e çenli berk gözegçilik we satuwdan soňky hyzmatlary tamamlamak bilen önümlerimiz Demirgazyk Amerikanyň, Europeewropanyň, Aziýanyň, Eastakyn Gündogaryň 60-dan gowrak ýurduna eksport edildi, Awstraliýa we ş.m. we dünýädäki müşderileriň arasynda ýokary abraý gazandy.

"Maksadyňyz, biziň wezipämiz" amaly ýörelgesine bagyşlanyp, abraýly müşderilerimiz üçin ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýäris. Şeýle hem has giňişleýin maglumat almak üçin toparymyzyň web sahypasyna girip bilersiňiz: www.huayi-group.com we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri mähirli garşylaýarys we biri-biri bilen durnukly we uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. özara peýdalarymyz barada. Gerek zatlaryňyza has gowy aragatnaşyk we düşünmek üçin, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, köp sag boluň.

|Biz näme edýäris

Dürli görnüşli ýylmaýjy enjamlar, CNC torna işleýiş bölekleri, CNC freze bölekleri, metal möhürleme bölekleri, çeşmeler, sim emele getirýän bölekler we ş.m. öndürýäris. Zawodlarymyz ISO9001, ISO14001 we ISO / TS16949 tarapyndan tassyklandy. 2006-njy ýylda toparymyz, müşderileriň ykrar etmegine eýe bolan RoHS laýyklyk gurşawy material dolandyryş ulgamyny hödürledi.

Tejribeli tehnikler, ösen tehnologiýalar we Japanaponiýadan, Germaniýadan we Taýwan sebitinden öndürilen häzirki zaman önümçilik enjamlary bilen, soňky 30 ýylda önümçilik amallarymyzy we QC ulgamlarymyzy yzygiderli kämilleşdirdik.

2021-nji ýyla çenli toparymyzda 1000-den gowrak maşyn we 3000 işgäri bar. Önümlerimiz Demirgazyk we Günorta Amerikada, Europeewropada, Aziýada, Eastakyn Gündogarda, Awstraliýada we beýleki ýurtlarda 60-dan gowrak ýurda eksport edilip, ýokary hilli önümlerimiz we satuwdan soňky doly hyzmatlarymyz dünýädäki müşderileriň arasynda uly abraý gazandy.

|Näme üçin bizi saýla?|

“Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Esasy önümçilik enjamlarymyz göni Germaniýadan we Japanaponiýadan getirilýär.

Güýçli gözleg topary.

Gözleg we gözleg merkezimizde 15 inersenerimiz bar we olaryň köpüsi 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.

Gaty hil gözegçiligi

Giriş materiallaryny barlamak

Gelýän material barlagy.

Doly gözleg

Amal barlagynda (Her 1 sagatdan).

IPQC

Iberilmezden ozal 100% barlag.

Biziň hyzmatymyz

Bir duralga hyzmaty OEM / ODM, ýöriteleşdirilen ululyklar we şekiller bar. Önümçilik çözgüdi, gaplama çözgüdi, gowşuryş çözgüdi, Çalt jogap. Professional satuw topary size hünär bilimleri we önümleri hödürleýär. Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz we durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

Baý pudak tejribesi

20 ýyldan gowrak tejribe toplap, Awtoulaglarda, Maşynlarda, Elektronikada giňden ulanylýan CNC Lathe Machining we CNC Freze bölekleri, metal möhürleme bölekleri, çeşmeler we sim emele getiriji önümler, gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat bilen meşgullanýarys. Önümler, aragatnaşyk, lukmançylyk enjamlary, uçarman we gurluşyk we ş.m.

Tehnologiýa, önümçilik we synag

Ökde tehnikler, ösen tehnologiýalar we häzirki zaman önümçilik enjamlary, şol sanda 40-dan gowrak CNC torna, 15 CNC freze maşynlary, 3 sim kesýän maşynlar, 2 sany çäge örtüji maşynlar, 1 lazer nagyş maşynlary, 1 saç çyzgysy maşynlary, 1 pyçak maşynlary, 1 ýokary Ossalpyldawuk Finish maşyn, 16 Punch Machines we ş.m. CD dokumasy, ýokary ýalpyldawuk, gum örtügi, saç çyzgysy, pyçaklamak, anodlaşdyrmak, elektroplatirlemek, nagyş, elektron örtük, efir ýaly ýokary takyk işleýiş böleklerini öndürmäge ökde. we ş.m. Global çeşmelerden we Alibaba-dan 380-den gowrak müşderi bilen duşuşýarys we henizem gowy hyzmatdaşlyk edýäris. Hormatlamak bilen. Aýratyn we hünär taýdan sprit, ynamyňyzy berkitmäge we ýönekeý işlemäge kömek edýär.

OLYMPUS DIGITAL KAMERA

CNC torna maşyn ussahanasy

CNC freze ussahanasy

CNC freze ussahanasy

Simli EDM ussahanasy

Simli EDM ussahanasy

Doly awtomatiki çäge partlaýyş ussahanasy

Doly awtomatiki çäge partlaýyş ussahanasy

Lazer nagyş ussahanasy

Lazer nagyş ussahanasy

CNC işleýiş hyzmatlarymyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, hünärmenler toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Size ýokary hilli we ygtybarly takyk işleýiş hyzmatlaryny bermäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Habaryňyzy goýuň

Suratlaryňyzy bize iberiň. Faýllar gaty uly bolsa ZIP ýa-da RAR bukjasyna gysylyp bilner. Pdf, sat, dwg, rar, zip, dxf, xt, igs, stp, ädim, iges, bmp, png, jpg ýaly faýllar bilen işläp bileris. , doc, docx, xls, json, twig, css, js, htm, html, txt, jpeg, gif, sldprt.